Berlin kassa olulised muudatused

Uued võimalused

  • Fiskaaltšekile lisatud vatrateID parameeter

Edasiarendused

  • Arvelduskrediidi kasutus tagastustel – kinkekaardi makset on võimalik tagastada arvelduskrediidile (kui klient ei ole kassa vaikimisi klient)
  • Uuendatud tõlked

Parandused

  • Kaardimakse autoriseerimiskoodi väljale lisatud virtuaalklaviatuuri tugi