Berlin kassa olulised muudatused

Uued võimalused

  • Vastutava isiku loa nõudmine soodustuste rakendamiseks
  • Login aknale tausta seadistamine konfiguratsioonist
  • ID kaardiga kliendi tuvastamine (Epsi ver 3 on nõutav)

Edasiarendused

  • Enter klahvi kasutus tooteotsingus
  • Asendustoodete nimistus näidatakse ainult aktiivseid tooteid

Parandused

  • Arvelduskrediidi nupp lubatud, juhul kui kliendil krediit puudub
  • Topeltklikk arvelduskrediidi nupult (vea paranadus)
Sildid: , , ,